Skip to main content

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniomw Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2 dniowym szkoleniu, pn.:„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Toruniu
 serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2 dniowym szkoleniu, pn.:„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej.
Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące i uzupełniające
e – uzależnień, zwiększą swoje kompetencje w aspekcie motywowania dziecka do zmiany zachowania. Uczestnicy zostaną wyposażeni także w przydatne narzędzia do pracy, profilaktycznej, interwencyjnej, poznają aspekty prawne oraz sposoby postępowania w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa z w/w obszarów.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci
i młodzieży.
  Cel realizowany będzie poprzez wykłady i warsztaty szkoleniowe.
Obejmuje 11 godzin wykładów i 8 godzin zajęć warsztatowych, rozłożonych na  
2 dni szkoleniowe dla 1 grupy, które odbędzie się w formie stacjonarnej
w następujących terminach:

Miejsce szkolenia:  Toruń, ul. Jęczmienna 10/7, III piętro (dostęp do windy) 

  • 06-07.06.2024r. – I grupa
  • 13-14.06.2024r. – II grupa
  • Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów,
     bufetu kawowego.
  • Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora. 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

https://tppu.org/images/szkolenia2024tppu.pdf

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie  Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zgłoszenie proszę przysłać najpóźniej do dnia 20.05.2024r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – profilaktyka@tppu.org 
lub nr tel. 56 652 23 94, kom.608084261

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień:

8:30–9:15 Wykład. Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych, definicja, klasyfikacja, neurobiologia – dr Jolanta Celebucka specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia) Toruń

9:15–10:00 Wykład. Problemowe używanie nowych technologii wśród młodzieży. Wskazania dla profilaktyki. Gdzie zgłosić się po pomoc – obecne rozwiązania-
 dr Jolanta Celebucka, specjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń

10:0010:15 Przerwa kawowa

10:15–11:00 Wykład. Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze. Rodzaje czynników chroniących w zapobieganiu uzależnieniom behawioralnym – mgr Mariola Kasprzycka, specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

11:00–12:30 Warsztat. Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem nowych technologii w ujęciu systemowym (strategie mogące zmniejszać zakres tych zjawisk i problemów z nimi związanych, w tym ograniczanie dostępności, informacja i edukacja, ograniczanie szkód, wczesna profilaktyka domowa – rola rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, itp.) – (przerwa w trakcie warsztatu 11:45) mgr Mariola Kasprzycka, specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

12:30–13:15 Wykład Zagrożenia fizyczne, społeczne i psychologiczne problemowego korzystania z nowych technologii. Cyberprzemoc, sexting, patostreaming, FOMO – analiza zjawiska i jego skali, wybrane aspekty prawne, szkolne procedury interwencyjne – mgr Rafał Kasprzycki, psychologspecjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

13:15–14:15 Przerwa obiadowa

14:15–15:00 Wykład Rodzaje wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, interwencyjnych e-uzależnień, programy rekomendowane i dobre praktyki – mgr Mariola Kasprzycka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, TPPU Toruń

15:00–16:30 Warsztat Debata oksfordzka „Świat wirtualny w rozwoju dzieci
i młodzieży – szansa czy zagrożenie?”mgr Rafał Kasprzycki, psychologspecjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

16:30–16:40 – Przerwa kawowa

16:40–17:30 Wykład Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
Internetu oraz urządzeń ekranowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Przegląd najpopularniejszych rodzajów gier wideo i występujących w nich zjawisk – mikropłatności, lootboxy e-sport, rekomendacje dla rodziców – mgr Rafał Kasprzycki, psychologspecjalista psychoterapii uzależnień, WOTUiW Toruń, TPPU

II dzień: szkolenie poprowadzi Mariola Kasprzycka – TPPU Toruń

8:30–9:15 Wykład. Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, gier online, mediów społecznościowych, kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD 10/11, kwestionariusze, skale
(IAS, BFAS) do oceny stopnia zaburzenia.

9:15–10:00 Wykład. Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny, określenie celów zmiany).

10:00–10:15 Przerwa

10:15–11:00 Wykład. Motywowanie, ocena gotowości nastoletniego klienta do zmiany (model Prochaska, DiClemente, Dialog motywujący).

11:00–12:30 Warsztat. Studium przypadku – (analiza indywidualnych przypadków nastolatków z zaburzeniami grania w gry internetowe), diagnoza problemowego grania, nadużywania nowych technologii, kierunki i wskazania profilaktyczne, interwencyjne, rola rodziny (przerwa w trakcie warsztatu 11:45).

12:30–13:15 Wykład. Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli (przykłady arkuszy zadaniowych, planów dnia, prowadzenie codziennego dzienniczka zajęć – zwiększenie samoświadomości, praca nad samokontrolą, sporządzenie tabeli korzyści i szkód płynących z korzystania z nowych technologii (ćwiczenia te mają pomóc dzieciom i młodzieży
w pełniejszym postrzeganiu własnego korzystania z urządzeń ekranowych oraz zmian zachodzących w zachowaniu). Monitorowanie postępów zmiany u nastoletnich klientów, praca ze skalą.

13:1514:15 Przerwa obiadowa

14:15–15:45 Warsztat. Trening nowych zachowań, alternatywne formy, strategie wprowadzania zmian (przywrócenie kontroli nad zachowaniem, które przynosi przykre konsekwencje, pokazanie innych sposobów na sytuacje, kiedy „ciągnie” do komputera, smartfona, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych może skutecznie pomóc poradzić sobie z nawrotem problemów, nauka zdrowego życia emocjonalnego (radzenie sobie ze stresem, konstruktywne wyrażanie uczuć).

15:4515:55 Przerwa

15:55–16:40 Wykład Rola rodziny w profilaktyce zachowań problemowych, rozwijanie umiejętności wychowawczych (elementy podejścia systemowego, profilaktyka pozytywna)

16:40–17:00 Podsumowanie i ewaluacja szkolenia (arkusz ewaluacyjny, informacje zwrotne). Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia.