Skip to main content

Deklaracja dostępności

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Uzależnienia Behawioralne

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

W przypadku braku dostępności strony internetowej prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia na adres mailowy kcpu@kcpu.gov.pl

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
  • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54/02-776 Warszawa

Siedziba Główna ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Druga lokalizacja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Ul. Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa

Budynek jest położony przy ulicy gdzie znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do drzwi wejściowych prowadzi jeden stopień podwyższenia oraz pochylnia bez poręczy. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek na wysokości 1 m. Po sygnale dźwiękowym pracownik pomoże dostać się do środka  budynku poprzez otworzenie drugiej części drzwi skrzydłowych.

W tej lokalizacji nie jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń KCPU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W KCPU nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 155

Do budynku prowadzą 3 wejścia; wejście główne u zbiegu ulic Sękocińskiej i Szczęśliwickiej oznaczone literą A, oraz dwa wejścia od ulicy Sękocińskiej oznaczone literami B i C. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Dla gości przeznaczone jest wejście A. Po lewej stronie od wejścia A znajduje się portiernia. Aby dostać się do KCPU należy wejść schodami na drugie piętro.

Przy schodach do wejść B i C znajduje się podjazd dla wózków.

Na parterze, na wprost wejścia B znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby na wózkach zapraszamy do wejścia C, które prowadzi do windy. Winda nie jest ogólnodostępna. Aby z niej skorzystać należy zadzwonić pod numer 22/2506325 i poprosić, aby pracownik KCPU zjechał po gościa.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń KCPU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W KCPU nie ma tłumacza polskiego języka migowego.