Skip to main content

Szkolenie w dziedzinie uzależnień. Ostatnie wolne miejsca!

Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Założenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Szkolenie przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego. Umiejętności i kompetencje społeczne słuchaczy są weryfikowane w formie obowiązkowych superwizji, sprawdzianów wiedzy teoretycznej i opisu studium przypadku.

Cel szkolenia

Celem szkolenia w dziedzinie uzależnienia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do prowadzenia psychoterapii uzależnień. Ukończenie szkolenia wraz z superwizją i odbyciem stażu w akredytowanym ośrodku pozwala przystąpić do egzaminu na certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Ramy czasowe

Szkolenie rozpoczyna się 12 marca 2021 roku i trwa 2,5 roku. Obejmuje 800 godzin szkolenia rozłożonych na trzy etapy

  • Etap I: Szkolenie dydaktyczne – 17 sesji szkoleniowych – 640 godzin;
  • Etap II: Staż kliniczny – 80 godzin (2 tygodnie w ośrodku stażowym);
  • Etap III: Superwizja kliniczna – 80 godzin (10 miesięcy spotkań).

Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele w siedzibie Fundacji z wyłączeniem zgrupowania treningowego (sesje 4–7) oraz Etapu II i III. Pełny zakres tematyczny znajduje się w zakładce Program:  https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/program/

Zgłoszenia
https://vissalutis.pl/studium-terapii-uzaleznien/rekrutacja/

 

Fundacja Vis Salutis

90-508 Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3

tel. 888-990-980

e-mail: fundacja@vissalutis.pl