Skip to main content

Szkolenia w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w 2019 r.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma formę wykładowo – warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu
Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.

1. Warunki udziału w szkoleniu:
1.1 szkolenie jest skierowane do:
– pracowników oświaty, asystentów rodziny
– psychologów, pedagogów i psychoprofilaktyków pracujących w organizacjach
pozarządowych
– instruktorów i terapeutów uzależnień

1.2 w warsztatach biorą udział zespoły trzy lub czteroosobowe,

1.3 istnieje możliwość przeszkolenia pojedynczych osób tylko w celu uzupełnienia istniejących już zespołów

1.4 aby dokonać zgłoszenia zespołu na szkolenie należy wypełnić:
– formularz zgłoszeniowy
– deklarację uczestnictwa
(dokumenty dostępne są na stronie www.fundacja-maraton.pl, zakładka „PWR 10-14”)

*W każdym szkoleniu biorą udział cztery zespoły, więc o zakwalifikowaniu się i wyborze terminu decyduje spełnienie powyższych warunków, kompletność nadesłanej dokumentacji, dokonanie wpłaty i kolejność zgłoszeń.

2. Miejsce szkolenia:
Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne JUPITER
ul. Towarowa 22
Warszawa

3. Terminy (jeden do wyboru):
15 – 16 marca 2019
29 – 30 marca 2019
7 – 8 czerwca 2019
TERMINY SZKOLEŃ W SEZONIE JESIENNYM ZOSTANĄ PODANE W SIERPNIU

4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w oparciu o Zaświadczenie Nr 26 / K / 12 wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5. Dwudniowe warsztaty są częścią teoretyczną szkolenia. Każdy zespół w okresie roku od jej zakończenia jest zobowiązany przeprowadzić jeden cykl warsztatów z rodzinami we własnym środowisku w ramach części praktycznej szkolenia. Po przekazaniu właściwej dokumentacji Fundacji MARATON uczestnicy otrzymują ostateczne certyfikaty Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14

6. Finansowanie:
Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Każdy uczestnik wnosi opłatę w kwocie 250 zł. Kwotę należy wpłacić na niżej podany numer konta najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem (uiszczenie wpłaty jest jednym z elementów decydujących o kolejności naboru na szkolenie).

Fundacja MARATON, ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa
71 1240 6292 1111 0010 7693 6583
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia)

Każdy zespół otrzyma jeden komplet materiałów do realizacji zajęć – podręczniki, płyty DVD, ulotki.

7. Zakwaterowanie:
Każdy uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu i noclegu.

Realizatorzy szkolenia:
Grażyna Zimak i Janusz Zimak

Dodatkowe informacje:
Grażyna Zimak tel. 603 703 321; biuro@fundacja-maraton.pl, grazynamaraton@o2.pl

Informacja o szkoleniu

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.