Skip to main content

Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych – szkolenie dla osób z doświadczeniem w obszarze profilaktyki uzależnień

Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w programie szkoleniowym SPPC. Szkolenie jest przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktycznych z uzależnień behawioralnych nie jest niezbędne.

Celem Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC) jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (online). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach, w pięciu 4-godzinnych sesjach online, odbywających się raz w tygodniu – pierwsza grupa we czwartki w godzinach 15:00–19:00, druga grupa w piątki w godzinach 9:00–13:00. Dodatkowym elementem programu jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony uczestnikom programu w formie nagrania wideo umieszczonego w Internecie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kryterium formalnym uczestnictwa jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych potwierdzone faktem złożenia formularza rekrutacyjnego.

Regulamin udziału w projekcie (plik PDF)
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Charakterystyka projektu

W związku ze zwiększającym się problem zagrożenia uzależnieniami behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (głównie e-uzależnieniami i hazardem), zwiększa się także zapotrzebowanie na oddziaływania profilaktyczne. Jednak obecnie w Polsce na liście programów rekomendowanych nie znajduje się ani jeden program, który podejmowałby problematykę uzależnień behawioralnych (www.programyrekomendowane.pl). W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie kadry realizującej zadania profilaktyczne (i ogólnie zajmującej się profilaktyką) do pracy także w obszarze uzależnień behawioralnych. Zgodnie z przeglądem literatury z zakresu uzależnień behawioralnych, sugerowane obszary pracy profilaktycznej to: (1) obniżanie znaczenia deficytów psychospołecznych lub podnoszenie kompetencji w obszarze umiejętności psychospołecznych (w zależności od potrzeb grupy docelowej klientów); (2) praca nad zniekształceniami poznawczymi związanymi z przedmiotem zaburzenia – Internetem, hazardem; (3) praca z rodzicami w obszarze zarówno poszerzania umiejętności wychowawczych, ale także używania nowych technologii. Ponadto, w odniesieniu do hazardu sugeruje się, że zrozumienie mechanizmów gier hazardowych może stanowić istotny czynnik chroniący przed problemowym graniem.

Projekt SPPC dla profilaktyków zawiera treści związane ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą i ze specyfiką profilaktyki uzależnień behawioralnych (w tym głównie e-uzależnień i hazardu).

Treści programu są zgodne z najnowszą wiedzą na temat uzależnień behawioralnych (e-uzależnień i hazardu) w obszarze teorii i wyników badań, a także profilaktyki.

Certyfikat

Absolwenci programu otrzymają certyfikat. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest: (1) uczestnictwo w co najmniej czterech z pięciu sesji online; (2) udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań testu wiedzy rozwiązywanego na zakończenie ostatniej sesji szkoleniowej.

Harmonogram zajęć dostępny na stronie: https://www.praesterno.pl/programy-biezace/studium-profilaktyki-problemow-czynnosciowych/

Rekrutacja

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie i posiadające doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych są proszone o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

W programie weźmie udział 36 uczestników (w dwóch 18-osobowych grupach). O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz rekrutacyjny. Osoby, które się zgłoszą, zostaną e-mailowo poinformowane – nie później niż do 26 października – czy zakwalifikowały się do programu.

Dodatkowych informacji nt. programu i rekrutacji udziela p. Tomasz Kowalewicz, koordynator programu: telefonicznie pod numerem 601 311 454 lub przez e-mail tomasz.kowalewicz@praesterno.pl.

Dysponent praw autorskich:
Fundacja Praesterno

Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.