Skip to main content

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień ogłasza nabór do kolejnej edycji szkolenia w dziedzinie uzależnień. START: listopad 2020 r.

Krakowska Szkoła Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia (w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień). Rozstrzygnięcie konkursu 29.11.2019r. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

KRAK- UZ to całościowy, zintegrowany program nowoczesnej psychoterapii uzależnień, w ramach którego szkoła oferuje nabywanie doświadczenia w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu czy seksu. Rzetelnie przygotowuje do psychoterapii członków rodzin: osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA.

ZAKRES SZKOLENIA

Całość zawiera następujące części:

676 godzin szkoleniowych w ramach 26 zjazdów w szkole KRAK-UZ :

Dwa pięciodniowe treningiinterpersonalny i intrapsychiczny (100h).

24 zjazdy wykładowo-warsztatowe w trybie weekendowym co dwa- trzy tygodnie (576h).

Weekendowy tryb zajęć – daje możliwość nieprzerwanej, systematycznej pracy z prowadzonymi w trakcie szkolenia pacjentami.

Szkoła wymaga prowadzenia pacjentów, co umożliwia omawianie procesów diagnozy i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych na różnych, także zaawansowanych etapach ich leczenia.

Nadzorowana przez szkołę superwizja kliniczna (minimum 80h) i staże kliniczne (minimum 80h)których realizacja przez uprawnione do tego podmioty będzie objęta odrębną umową (obecnie podany koszt nie zawiera ich ceny).

Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29.07.2005r. Dyrektor KBdsPN może zorganizować konkurs na dofinansowanie tych elementów szkolenia.

KADRA I PARADYGMAT PRACY

Szkoła oferuje spójne, wypracowane podejście integrujące paradygmaty: behawioralno-poznawczy, systemowy i egzystencjalny.

Cechuje ją psychodynamiczne rozumienie pacjentów i akcentowanie znaczenia więzi w relacji terapeutycznej.

Uczy podstaw dialogu motywującego. W pracy warsztatowej korzysta z elementów psychodramy.

W kadrze pracuje doświadczony zespół superwizorów, a także specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, seksuolog i psychiatrzy.

Kontakt

krakuz@kstu.pl
www.kstu.pl

Biuro Szkoły
tel. 796-101-616

Kierownik szkoły
tel.: 507-724-595

Więcej informacji na stronie Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Uzależnień: http://kstu.pl/szkolenia-i-konferencje/krak-uz-krakowska-szkola-psychoterapii-uzaleznien/

Oprac. na podstawie informacji Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ