Skip to main content

II SZKOLENIE – Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla Profilaktyków pracujących z młodzieżą

I sesja (3-dniowa).

Wykłady – 10 godzin.

Podstawowe treści przedstawione i przekazane w formie wykładów to: – aktualny stan wiedzy na temat uzależnień behawioralnych 2 godz.; – diagnoza uzależnień behawioralnych 1 godz.; – procesy i mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych 1 godz.;  – standardy profilaktyki, rekomendowane programy profilaktyczne, skuteczne strategie w profilaktyce uzależnień 2 godz.; – skuteczne programy i metody pracy z osobami zagrożonymi i uzależnionymi behawioralnie 3 godz.; – ewaluacja działań i programów profilaktycznych 1 godz.

Warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą 20 godzin.

Warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą, której celem będzie zbudowanie podstawowego bezpieczeństwa i zaufania, otwartość, wzajemne poznanie się wszystkich uczestników, integracja grupy; – autorefleksja i rozwój kompetencji interpersonalnych i psychospołecznych; – świadomość własnych emocji i procesów motywacyjnych; – inwentarz osobistych zasobów i ograniczeń w pracy profilaktycznej. Metoda realizacji to praca na procesie grupowym, uruchomionym, prowadzonym i zakończonym świadomym, bezpiecznym i odpowiedzialnym prowadzeniem przez osoby prowadzące. Dlatego wszystkie wyżej przedstawione elementy i cele warsztatu będą realizowane w całym czasie jego trwania.

Razem 30 godzin.

II sesja (3-dniowa).

Warsztaty – ćwiczenie umiejętności praktycznych w warunkach laboratoryjnych– 30 godzin.

Warsztaty realizowane poprzez laboratoryjne ćwiczenie umiejętności praktycznych.

Uczestnicy szkolenia w czasie warsztatów i praktykowania będą mieli okazję poznać i trenować następujące formy i metody pracy w następujących obszarach tematycznych:                  – podstawy pracy elementami terapii poznawczo-behawioralnej z osobą zagrożoną lub uzależnioną behawioralnie 10 godz.

– podstawy metodą dialogu motywującego w pracy nad motywacją do zmiany postawy i zachowania osoby zagrożonej lub uzależnionej behawioralnie 10 godz.;

– podstawy interwencji kryzysowej i wczesnej interwencji z rodziną w sytuacji zagrożenia uzależnieniem behawioralnym 10 godz.

Razem 30 godzin.

III sesja (2-dniowa).

Warsztaty w Ośrodku w warunkach rzeczywistych – 20 godzin.

Warsztaty realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/29, gdzie uczestnicy szkolenia będą w roli stażystów współuczestniczyć w pracy z pacjentami Ośrodka i będą mieli okazję z metapoziomu spostrzegać i zrozumieć proces rozwoju uzależnienia młodzieży oraz dodatkowo w realizacji programu terapii uzależnień behawioralnych pt.  „Marzenie o niezależności adolescentów” i programu profilaktyki selektywnej „Rozwój bez nawyków” współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Razem 20 godzin.

IV sesja (2-dniowa).

Warsztaty superwizji – 20 godzin.

Superwizja będzie miała charakter superwizji własnej pracy profilaktycznej oraz superwizji szkoleniowej. Spotkania z superwizorem będą realizowane w formie spotkania 15 osobowej grupy superwizyjnej. Podczas spotkań z superwizorem każdy z uczestników będzie prezentował wybraną przez siebie część swojej pracy w zakresie  działań profilaktycznych. Przedstawiany materiał będzie omawiany i podawany analizie przez superwizora jak i wszystkich uczestników spotkania w obszarze adekwatności i skuteczności realizowanej pracy profilaktycznej. Warsztaty będą prowadzone przez superwizora rekomendowanego przez KBdsPN.

 

Łącznie 100 godz. szkolenia.

 

Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy i przedstawienie własnej pracy profilaktycznej podczas superwizji. Osoby spełniające te wymogi otrzymają certyfikat „Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – podstawowe szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do samodzielnej pracy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.

 

Osoby prowadzące szkolenie.

Maria Tatarska – mgr pedagogiki, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – nr SP/0835/2013, Superwizor KBdsPN, trener treningu i warsztatu psychologicznego, 20 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej i dydaktycznej.

Zbigniew Michalczyk – mgr psychologii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – nr SP/0043/2005 – KBdsPN, Superwizor KBdsPN, terapeuta poznawczo-behawioralny, ponad 20 lat doświadczenia w pracy terapeutycznej i dydaktycznej.

 

Miejsce szkolenia:

  1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.
  2. staż (forma hybrydowa – uzależniona od sytuacji epidemicznej): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 lub zdalnie za pośrednictwem komunikatora zoom.

 

Koordynator szkolenia.

Edyta Borkowska – tel. 695 920 709,  e-mail: fundacja@konstruktywny.eu

 

 

Harmonogram realizacji szkolenia.

 

I sesja 19-20-21.08.21r.

 

I podgrupa II podgrupa
I sesja – 1 dzień

19.08 -czwartek 10.00-19.00

Wykłady

Zbigniew Michalczyk

Wykłady

Zbigniew Michalczyk

I sesja – 2 dzień

20.08 – piątek 9.00-18.00

Grupa Otwarcia-Trening

Maria Tatarska

Grupa Otwarcia-Trening

Zbyszek

I sesja – 3 dzień

21.08 – sobota 9.00-18.00

Grupa Otwarcia-Trening

Maria Tatarska

Grupa Otwarcia-Trening

Zbyszek

II sesja 23-24-25.09.21r.

 

I podgrupa II podgrupa
II sesja1 dzień

23.09 – czwartek 10.00-19.00

Warsztat nr 3 Interwencja Kryzysowa pracy z Rodziną

Zbigniew Michalczyk

Warsztat nr 1 Terapia Poznawczo-Behawioralna

Maria Tatarska

II sesja2 dzień

24.09 – piątek 9.00-18.00

Warsztat nr 4 Staż w Ośrodku

Zbigniew Michalczyk

Warsztat nr 2 Dialog Motywujący

Maria Tatarska

II sesja – 3 dzień

25.09 – sobota 9.00-18.00

Warsztat nr 4 Staż w Ośrodku

Zbigniew Michalczyk

Warsztat nr 3 Interwencja Kryzysowa pracy z Rodziną

Maria Tatarska

III sesja 29-30.10.21r. I podgrupa

 

II podgrupa
III sesja – 1 dzień

29.10- piątek 10.00-19.00

Warsztat nr 1 Terapia Poznawczo-Behawioralna

Maria Tatarska

Warsztat nr 4 Staż w Ośrodku

Zbigniew Michalczyk

III sesja – 2 dzień

30.10- sobota 9.00-18.00

Warsztat nr 2 Dialog Motywujący

Maria Tatarska

Warsztat nr 4 Staż w Ośrodku

Zbigniew Michalczyk

IV sesja 26-27.11.21r. I podgrupa

 

II podgrupa
IV sesja – 1 dzień

26.11 – piątek 10.00-19.00

Warsztat nr 5 Superwizja

Maria Tatarska

Warsztat nr 5 Superwizja

Zbigniew Michalczyk

IV sesja – 2 dzień

27.11 – sobota 9.00-18.00

Warsztat nr 5 Superwizja

Maria Tatarska

Warsztat nr 5 Superwizja

Zbigniew Michalczyk

 

Warsztaty umiejętności – uczestnicy poprzez ćwiczenia i inne formy aktywizujące zdobędą praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

Warsztat nr 1 – Podstawy pracy elementami terapii poznawczo-behawioralnej z dzieckiem zagrożonym lub uzależnionym behawioralnie 10 godz.

Warsztat nr 2 – Podstawy dialogu motywującego w pracy nad motywacją do zmiany postawy i zachowania dziecka zagrożonego lub uzależnionego behawioralnie 10 godz.;

Warsztat nr 3 – Interwencja kryzysowa w pracy z rodziną w sytuacji zagrożenia dziecka uzależnieniem behawioralnym 10 godz.;

Warsztat nr 4 – Staż w Ośrodku 20 godz.

Warsztat nr 5 – Superwizja własnej pracy profilaktycznej 20 godz.

 

Razem 100 godz. szkolenia.