Skip to main content

Grupy samopomocy dla osób uzależnionych od komputera

Anonimowi Uzależnieni od Komputera są bezdochodowym zrzeszeniem ludzi, dla których głównym problemem stał się komputer. Są zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu komputerowej abstynencji bazując na Programie Anonimowych Alkoholików. Wspólnota działa od 2009 roku.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowieją z uzależnienia od technologii. Naszym celem jest powstrzymanie się od kompulsywnego korzystania z technologiii niesienie posłania zdrowienia tym, którzy wciąż cierpią. Jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty, jest pragnienieograniczenia czasu spędzanego przy komputerze. Sugerujemykażdemu, aby zachował otwarty umysł i był dla siebie wyrozumiały.Nasz program to zestaw zasad sformułowanych w sposób na tyle przystępny,abyśmy mogli kierować się nimi w naszym codziennym życiu.Ich najważniejszą zaletą jest to, że są skuteczne.

Uczestnictwo w AUK nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań.Nie jesteśmy zależni od innych organizacji, nie mamy opłatwpisowych ani członkowskich, nie musimy podpisywać żadnychdeklaracji, ani nikomu niczego obiecywać. Nie jesteśmy związaniz żadnymi organizacjamipolitycznymi, religijnymi, z organami ścigania,nie podlegamy niczyjej kontroli. Dołączyć do nas może każdy, bezwzględu na wiek, rasę, poglądy, przynależność religijną lub jej brak.

Nie interesuje nas, jak spędzałeś czas przy komputerze, ani jak dużogo spędzałeś, jakie miałeś powiązania, co robiłeś w przeszłości, jakiposiadasz majątek. Interesuje nas tylko to, co zamierzasz zrobić zeswoim problemem i jak my możemy Ci w tym pomóc. Nowoprzybyłyjest najważniejszą osobą na każdym mityngu, ponieważ możemyzachować to, co mamy, jedynie poprzez dzielenie się tym z innymi.Doświadczenie nauczyło nas, iż ci, którzy regularnie uczestnicząw naszych mityngach, spędzają mniej czasu przy komputerze.

Dlaczego tu jesteśmy?

Przed przystąpieniem do AUK nie umieliśmy kierować naszymżyciem. Nie potrafiliśmy żyć i cieszyć się życiem tak, jak inni ludzie.Szukaliśmy więc czegoś innego i myśleliśmy, że znajdziemy to w komputerze.Używanie komputera stało się dla nas ważniejsze niż dobronaszych rodzin, małżonków i dzieci. Musieliśmy spędzać czas przedkomputerem. Wiele osób bardzo skrzywdziliśmy, ale przede wszystkimskrzywdziliśmy samych siebie. Nasze problemy spowodowałanieumiejętność bycia odpowiedzialnym. Nie potrafiliśmy stawić czołażyciu takiemu, jakie jest.Większość z nas zdawała sobie sprawę z tego, że nasze uzależnienieoznacza powolne samobójstwo. Jednak było ono na tyle przebiegłymwrogiem, że pozbawiło nas sił, aby mu się przeciwstawić. Wieluskończyło w więzieniu albo szukało pomocy ze strony medycyny, religiii psychiatrii. Jednak żadna z tych metod nam nie pomogła. Chorobawciąż wracała i pogłębiała się, aż wreszcie zrozpaczeni, postanowiliśmyszukać pomocy u siebie nawzajem. Po przyjściu do AUKuświadomiliśmy sobie, że jesteśmy chorzy na nieuleczalną chorobę.Możemy jednak zatrzymać jej rozwój, a wówczas zdrowienie stajesię możliwe.

Jak to działa?

Jeżeli chcesz skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania i chcesz podjąćzwiązany z tym wysiłek, to jesteś również gotowy od podjęcia pewnychkroków. Oto 12 Kroków, które umożliwiły nam zdrowienie:

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec komputera, internetu lub innej technologii i że straciliśmy kontrolę nad swoim życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócićnam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga,jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszychbłędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkichwad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowizadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy wszystkim, wobec których było to możliwe,z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznającsię do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszejwięzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanieJego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy sięnieść posłanie innym nałogowym użytkownikom komputera i stosowaćte zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Może wyglądać to przytłaczająco, ale wszystkiego nie da się osiągnąćod razu. Przecież nasze uzależnienie nie rozwinęło się w ciągujednego dnia, dlatego pamiętaj – bądź wyrozumiały dla siebie.

Myślimy, że nasza metoda jest praktyczna, ponieważ osoba uzależnionanajlepiej zrozumie i pomoże drugiemu uzależnionemu.

Jedynym sposobem na to, by nie wrócić do czynnego nałogu jestpowstrzymanie się od zażycia pierwszej dawki naszego uzależniacza.Jeżeli jesteś taki jak my, to wiesz, że jedna dawka to za dużo, a tysiącnigdy dość. Bardzo to podkreślamy, ponieważ wiemy, że jeżeli poddajemysię uzależnieniu w jakikolwiek sposób lub zastępujemy jednodrugim, to ponownie wyzwalamy naszą chorobę.

Dwanaście Tradycji AUK

Musimy być czujni, aby nie stracić tego, co już zyskaliśmy. Podobniejak Dwanaście Kroków niesie wolność osobistą, tak wolność grupywypływa z naszych Tradycji.Dopóki więzi, które nas łączą, są silniejsze od sił, które nas rozbijają,wszystko będzie dobrze.

 1. Nasze wspólne dobro powinno być na pierwszym miejscu, naszewyzdrowienie zależy od jedności AUK.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jestmiłujący Bóg, jakkolwiek by się objawiał w sumieniu naszej grupy.Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AUK jest pragnienie,by przestać nałogowo grać lub w inny sposób nałogowo korzystaćz komputera.
 4. Każda grupa jest niezależna, z wyjątkiem spraw, które dotycząinnych grup lub Wspólnoty AUK jako całości.
 5. Każda grupa ma tylko jeden główny cel: nieść posłanie uzależnionemuod gier lub komputera, który wciąż cierpi.
 6. Wspólnota AUK nie powinna popierać, finansować ani użyczaćswej nazwy żadnym pokrewnym działaniom czy zewnętrznym inicjatywom,tak żeby sprawy finansowe, własnościowe czy prestiżowe nieoderwały nas od głównego celu.
 7. Wspólnota AUK powinna być całkowicie samowystarczalnai odmawiać wsparcia finansowego z zewnątrz.
 8. Działalność w AUK powinna pozostać na zawsze honorowa,ale jeśli istnieje taka potrzeba, dopuszczalne jest zatrudnianiepracowników.
 9. Wspólnota AUK nie powinna nigdy stać się organizacją, możemyjednak tworzyć służby i komisje odpowiedzialne bezpośrednio wobectych, którym służą.
 10. Anonimowi Uzależnieni od Komputera nie zajmują stanowiskawobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby nazwa AUK nie zostałanigdy uwikłana w publiczne kontrowersje.
 11. Nasze oddziaływanie jest oparte na przyciąganiu, a nie na promocji.Potrzebujemy zawsze zachowywać anonimowość wobec prasy,radia i filmów.
 12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych tradycji,zawsze przypominając nam o pierwszeństwie zasad przed sprawamiosobistymi.

Terminy mityngów dostępne na stronie: www.auk.org.pl

Oprac. DB

Źródło: