Skip to main content

Raporty z badań

W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Aktualne badania:

Aktualne raporty z badań dostępne są bezpośrednio na stronie wydawcy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Badania zakończone:

Cel badania: Badanie miało na celu zwiększenie wiedzy na temat regulacji prawnych rynku gier hazardowych, obowiązujących na świecie oraz przeglądu narządzi stosowanych do zwalczania nielegalnego hazardu i ochrony uczestników gier hazardowych przed uzależnieniem (polityka odpowiedzialnej gry).


Realizacja: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Data: lata 2021-2022
Cel badania: Przedmiotem badania są zjawiska współchorbowości zaburzeń hazardowych i innych zaburzeń psychicznych (F20-F48, F60-68) oraz współwystępowania zaburzeń hazardowych z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych (F10-19, w wyłączeniem F17 wg ICD-10). Celem projektu jest eksploracja przedmiotu badania pozwalająca na wypracowanie uzasadnionych naukowo rekomendacji do leczenia zaburzeń hazardowych współwystępujących z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych oraz we współchorobowości z innymi zaburzeniami psychicznymi.


Problematyczne korzystanie z portali społecznościowych a poziom osiągnięć w nauce w kontekście cyberdryfowania: moderacyjna rola wytrwałości i samoskutecznosci

Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Data: lata 2021-2022
Cel badania: Celem naukowym projektu jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z problematycznym korzystaniem z portali społecznościowych. Główny nacisk projektu położony jest na analizę zależności pomiędzy problematyczny korzystaniem z portali społecznościowych u poziomem osiągnięć w nauce. Badania rozszerzą istniejącą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim właściwości psychologiczne osoby (wytrwałość, samoskuteczność) oraz związek nadmiernego korzystania z portali z poziomem osiągnięć w nauce.


Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Data: lata 2021-2022
Cel badania: Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy na temat wpływu uzależnień behawioralnych na zmęczenie, a także roli czynników związanych z rytmami biologicznymi, relacji społecznych i czasu przed ekranem w tej relacji. Wyniki badania pomogą w opracowaniu programów profilaktycznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie problematycznemu korzystaniu z telefonów.


Analiza wpływu aprobaty społecznej na neuronalne korelaty empatii u osób problematycznie korzystających z portali społecznościowych. Badania potencjałów wywołanych ERP

Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Data: lata 2021-2022
Cel badania: Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie neuronalnych korelatów związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania społeczno-emocjonalnego osób przejawiających specyficzne uzależnienie od Internetu związane z portalami społecznymi w kontekście empatii i aprobaty społecznej. Będzie również stanowił istotny wkład w poznanie obszarów deficytowych, które mogą wymagać podjęcia działań korekcyjnych.

Realizacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Data: lata 2021-2022
Cel badania: Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych oraz portali społecznościowych, w szczególności znaczenia wczesnych nieadaptacyjnych schematów, trybów tych schematów oraz wymiarów osobowości nieprawidłowej jako predyktorów zmiany tych problematycznych zachowań w czasie.


Realizacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Data: 2022
Cel badania: Celem projektu jest weryfikacja związku pomiędzy korzystaniem z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybranymi wskaźnikami ich funkcjonowania poznawczego (umiejętnością hamowani i niewerbalną pamięcią).


Nadmierne korzystanie z gier internetowych a funkcjonowanie płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat

Realizacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Data: 2021
Cel badania: Wykazanie związku wczesnego używania mobilnych technologii z aktywnością okolicy czołowo-ciemieniowej i związanymi z tymi okolicami funkcjami poznawczymi, porównanie aktywności płatów ciemieniowo-czołowych u osób uzależnionych od gier i nie uzależnionych.

Raport zostanie udostępniony w terminie późniejszym.


Młodzież 2021

Realizator: CBOS
Termin realizacji: lata 2021-2022 


Rola pola elektromagnetycznego w związku miedzy uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym a aktywnością fizyczną.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020-2021
Cel badania: Celem projektu jest poszerzenie stanu wiedzy na temat uzależnień behawioralnych, w szczególności pokazanie roli oddziaływania pól elektromagnetycznych na związek pomiędzy uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym i aktywnością fizyczną.


Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020-2021
Cel badania: Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z cyberprzemocą oraz problematycznym korzystaniem z portali społecznościowych.


Język pomocy w uzależnieniach. Słownik terminologiczny. Akronim JUST 2021

Realizator:Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: lata 2020-2021
Cel badania: Wymiernym efektem  projektu będzie stworzenie słownika terminologicznego, w którym zawarty zostanie zestaw terminów związanych z problematyką uzależnień.


Wpływ wygranej w grze hazardowej przy współudziale czynników psychoedukacyjnych, na trajektorię zaangażowania w hazard – badania polsko-francuskie

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020-2021
Cel badania: Celem badania jest pogłębione rozumienie postrzeganie wygranej przez hazardzistów oraz zrozumienie wpływu wygranych i przegranych na przebieg trajektorii uprawiania hazardu. Dodatkowo poszukiwane będą czynniki psychologiczne i społeczne moderujące wpływ wygranej i przegranych na charakter zaangażowania w hazard, a także próba opracowania modelu przewidywania uzależnienia od hazardu na podstawie doświadczeń wygranych i przegranych, ich postrzegania przez gracza oraz innych czynników współwystępujących. Wypracowane zostaną również rekomendacje dotyczące ograniczenia ryzyka uzależnienia, poprzez wdrażanie rozwiązań przez operatorów gier w zakresie procedur wypłaty wygranych.


„Związek między samokontrolą, depresją oraz samotnością a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych: mediująca rola motywacji do grania. Badania porównawcze między kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020 – 2021
Cel badania: Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z problematycznym korzystaniem z gier komputerowych, w szczególności znaczenia depresji, samokontroli oraz samotności jako predyktorów tego typu zachowania problemowego. Badanie uwzględnia także motyw grania w gry jako mediatory związku pomiędzy wymienionymi predyktorami a problematycznym korzystaniem z gier.


Identyfikacja biologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowotnych u młodych mężczyzn zagrożonych uzależnieniem od Internetu, gier komputerowych i/lub gier online oraz hazardu

Realizacja: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Data: 2020-2021
Cel badania:
Celem badania jest identyfikacja czynników wpływających na występowanie zachowań ryzykownych w aspekcie korzystania z Internetu, gier komputerowych i/lub gier online w tym hazardu przez Internet, a także analiza skłonności do wykazywania zachowań agresywnych u młodych mężczyzn wykazujących takie zachowanie.


„Wpływ uzależnienia od portali społecznościowych, interakcji społecznych i radzenia sobie ze stresem na zależność między stresami dnia codziennego a codziennym zadowoleniem. Badania dzienniczkowe.”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020 – 2021
Cel badania: Główny cel projektu jest pokazanie roli interakcji społecznych, radzenia sobie ze stresem i uzależnienia od portali społecznościowych w zwiazku między stresorami dnia codziennego i codziennego zadowolenia. W badaniu sprawdzane będzie, jak interakcje społeczne zarówno te online jak i offline, oddziałują na związek między doświadczaniem codziennego stresu i codziennym zadowoleniem, z uwzględnieniem poziomu uzależnienia od portali społecznościowych.


„Przekonania o sobie, zachowania zdrowotne a ocena ciała: moderująca rola uzależnienia od Instagrama”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020-2021
Cel badania: Główny cel projektu położony jest na analizę zależności pomiędzy przekonaniami o sobie, zachowaniami zdrowotnymi, nasileniem uzależnienia od Instagrama oraz obrazem ciała. Proponowane badania rozszerzą istniejącą wiedzę na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim właściwości psychologiczne osoby oraz związek  uzależnienia z zachowaniami zdrowotnymi.


„Zaangażowanie w komputerowe gry akcji a uzależnienie od gier komputerowych: moderująca rola depresji, samotności oraz stylu radzenia sobie ze stresem. Badania porównawcze miedzy kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: lata 2020 – 2021
Cel badania: Głównym celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z uzależnieniem od gier komputerowych, w szczególności znaczenia zaangażowania w komputerowe gry akcji i czasu poświęcanego na korzystanie z gier jako predyktorów tego typu uzależnienia behawioralnego, przy uwzględnieniu depresji, samotności i tylu radzenia sobie ze stresem jako moderatorów.


„Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat”

Realizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Termin realizacji: 2020 rok.
Cel badania: Celem projektu jest rozpoznanie zjawiska korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat i rodziców dzieci w tym wieku, a także zdiagnozowanie zagrożeń związanych z używaniem przez dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców) urządzeń mobilnych (w tym wzorów używania).


„Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym: rola motywacji do korzystania z telefonów komórkowych”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 20192020.
Cel badania: Główny akcent badania położono na analizę zależności pomiędzy funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym a nasileniem uzależnienia od telefonów komórkowych. Badania zmierzają do rozszerzenia wiedzy na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny osoby oraz związek uzależnienia ze zdrowiem fizycznym


„Korzystanie z lootboxów przez Polaków – popularnosć, zagrożenia, regulacje prawne”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 2019-2020.
Cel badania: Eksploracja zjawiska korzystania przez graczy z tzw. lootboxów, oferowanych w grach internetowych typu Pay2Win. Badanie podzielone na cztery obszary: regulacji prawnych w kontekście użytkowania lootboxów w Polsce i na świecie, zachowaniom nałogowym w korzystaniu z lootboxów, korzystaniu z nich w powiązaniu z uprawianiem gier hazardowych i charakterystyce korzystania z lootboxów przez dorosłych Polaków.


„Pomaganie przez klikanie, jako forma regulacji emocji a poczucie wstydu i winy u osób nadmiernie zaangażowanych Facebookiem”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 2019-2020.
Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych. Próba sprawdzenia związków pomiędzy pomaganiem przez klikanie (klikanie ikony „lubię to” jako poparcie akcji charytatywnej) jako formą samoregulacji emocji, poczuciem winy i wstydu oraz problemowym korzystaniem z FB.


„Lęk dentystyczny jako czynnik ryzyka problematycznego korzystania z Facebooka i stosowania substancji psychoaktywnych”

Realizator: Uniwersytet Wrocławski
Termin realizacji: 2019 -2020. Raport zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
Cel badania: Poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań uzależnień behawioralnych,
a konkretnie uwarunkowań problematycznego korzystania z Facebooka. Analizie podlegać będzie zależność między lękiem dentystycznym a problematycznym korzystaniem z Facebooka. Ponadto, badany będzie również związek między tym lękiem a stosowaniem substancji psychoaktywnych.


„Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń hazardowych wśród graczy w gry komputerowe online i offline (w tym gry typu Pay2Win)

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2019-2020.
Cel badania: Celem projektu jest zidentyfikowanie czynników ryzyka przejścia od grania
w gry komputerowe online i offline (w tym gry Pay2Win) do grania w gry hazardowe.


„Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 2019-2020. Raport zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych na przykładzie Facebooka.


„Związek uważności i samokontroli oraz uzależnienia od telefonów komórkowych moderowany podatnością na nudę i samotnością, a także odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych jako skutek tego uzależnienia. Badania na adolescentach i młodych dorosłych.”

Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 2019 rok
Cel badania: Poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych,
w szczególności pokazanie determinantów nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych. Na podstawie przeglądu literatury główny nacisk położony jest na poznanie powiązań między uzależnieniem od telefonów komórkowych a takimi właściwościami psychologicznymi jak samokontrola i uważność a także podatności na nudę i samotność jako potencjalny moderator tej zależności. Będzie sprawdzany również związek uzależnienia od telefonów komórkowych i odczuwaniem emocji negatywnych i pozytywnych


„Znaczenie impulsywności oraz wczesnych nieadaptacyjnych schematów jako czynników ryzyka uzależnienia od portali społecznościowych oraz gier komputerowych. Analiza i porównanie z osobami uzależnionymi od narkotyków”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji:  2018-2019 rok
Cel badania: pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych i gier komputerowych w szczególności znaczenia impulsywności i wczesnych  nieadaptacyjnych schematów jako predykatorów uzależnień behawioralnych.


„Diagnoza problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży”

Realizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Termin realizacji: 2018-2019 rok
Cel badania: Celem projektu jest określenie rozpowszechnienia problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz problemu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także diagnoza potrzeb i problemów  występujących w danej społeczności szkolnej oraz działań ujętych w programach wychowawczo-profilaktycznych, a także sformułowanie na podstawie prowadzonych badań rekomendacji umożliwiających skuteczne i efektywne realizowanie działań z zakresu różnych poziomów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej.


„e-Games. Gry komputerowe i P2W, dane empiryczne, analiza rynku uzależnienia, profile graczy. Badania wielonarodowe”

Realizator:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 2018-2019 rok
Cel badania: Badania wielonarodowe” których celem jest przeprowadzenie wielonarodowych badań eksploracyjnych wśród użytkowników Internetu.


„Cechy osobowości, przyszłościowa perspektywa czasowa, odraczanie gratyfikacji i skłonność do ryzyka a uzależnienie od Internetu i Facebooka w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego.”

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin realizacji: 2018-2019 rok
Cel badania: poszerzenie stanu wiedzy w zakresie psychologicznych czynników związanych z uzależnieniem od Internetu oraz jego specyficznym podtypem, jakim jest uzależnienie od portali społecznościowych na przykładzie Facebooka.


„Charakterystyka zjawiska problemowego używania Internetu oraz telefonu komórkowego przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”

Realizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Termin realizacji: 2018-2019 rok
Cel badania: Pogłębienie wiedzy dotyczącej problemowego używania Internetu i telefonu komórkowego przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku 13-20 lat.


„Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy”

Realizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Termin realizacji: 2018-2019 rok
Cel badania: Pogłębienie wiedzy dotyczącej zaburzenia uprawiania hazardu oraz problemowego korzystania z Internetu przez piłkarzy.


„Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka
i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019″


Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
Termin realizacji: 2018-2019 rok
Cel badania: Diagnoza zjawiska nadmiernego / ryzykownego korzystania z mediów społecznościowych o charakterze prywatnym przez młodych dorosłych. Zoperacjonizowanie na podstawie wyników badania jakościowego nowych pytań kwestionariuszowych poświęconych korzystaniu z mediów społecznościowych Uchwycenie zmian jakie zaszły w poziomie rozpowszechnienia różnych form hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych na przestrzeni ostatnich lat oraz w zakresie czynników im sprzyjających i chroniących w drodze analizy porównawczej z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych edycjach badania. Oszacowanie rzeczywistego wpływu zapisów znowelizowanej tzw. ustawy hazardowej
w 2017 r. na rzeczywistość grających.


„Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjnowanie osób uzaleznionych od hazardu”.

Realizator: Uniwersytet Jagielloński
Termin realizacji: 2017-2019 rok
Cel badania: sprawdzenie czy trening poznawczy skoncentrowany na usprawnieniu pamięci roboczej wpływa na polepszenie funkcjonowania poznawczego oraz  na poprawę zdolności do kontroli pobudzenia emocjonalnego osób uzależnionych od hazardu.


„Przegląd i analiz badań z zakresu problematyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami w zakresie profilaktyki e-uzależnień.”

Realizator: Fundacja PRAESTERNO
Termin realizacji: 2018 rok
Cel badania: Celem projektu jest dokonanie przeglądu badań naukowych i epidemiologicznych z zakresu e-uzależnień w grupie osób badanych dzieci i młodzieży w Polsce. Efektem będzie opracowanie rekomendacji badawczych  w ww. tematyce i opracowanie publikacji zawierającej rekomendacje dla polityki , profilaktyki leczenia uzależnień w zakresie kierunków działań profilaktyki w skali ogólnopolskiej.


„Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – pogłębione badanie jakościowe”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin zakończenia: 2018 rok
Cel badania: Pogłębiona analiza zjawiska powiązania grania hazardowego z przestępczością i osadzeniem w jednostce penitencjarnej oraz pogłębienie stanu wiedzy w zakresie hazardu patologicznego, w tym psychospołecznych jego uwarunkowań.


„Analiza poznawczego mechanizmu hamowania reakcji u osób problematycznie korzystających z portali społecznościowych”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin zakończenia: 2018 rok
Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych ze specyficznym uzależnieniem od Internetu. W szczególności w kontekście funkcjonowania poznawczego osób nałogowo korzystających z portali społecznościowych, w szczególności Facebooka.


„Funkcjonowanie społeczne i rodzinne a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin zakończenia: 2018 rok
Cel badania: Pokazanie skali zjawiska uzależnienia od Facebooka oraz jego wpływu na funkcjonowanie rodzinne


Nowe rodzaje uzależnień behawioralnych związanych z używaniem nowoczesnych technologii. Adaptacja i ocena przydatności skali problemowego używania telefonu komórkowego MPPUS-10 (Mobile Phone Problem Use Scale 10) w warunkach polskich

Realizacja: Partnerstwo Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Data: 2017-2018
Cel badania: Polska adaptacja i ocena przydatności skali Mobile Phone Problem Use Scale – 10, ocena zjawiska dysfunkcyjnego używania Internetu i telefonu komórkowego oraz monitorowane jego rozpowszechnienia , identyfikacja czynników predysponujących oraz chroniących przed uzależnieniem od nowoczesnych technologii, ocena impulsywności jako czynnika ryzyka problemowego używania Internetu i telefonów komórkowych oraz ocena współwystępowania dysfunkcyjnego używania nowoczesnych technologii z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych.


„Zaburzenie korzystania z gier internetowych – charakterystyka i rozpowszechnienie zjawiska oraz jego psychologiczne korelaty wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Termin zakończenia: 2018 rok
Cel badania: Walidacja narzędzia IGDS9_SF do badania zaburzenia korzystania z gier internetowych wśród adolescentów w wieku 11-16 lat a także rozpoznanie częstości występowania tego zjawiska wśród młodzieży na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.


„Poznawcze mechanizmy samokontroli w funkcjonowaniu osób nałogowo korzystających z gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Analiza i porównanie z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin zakończenia: 2018 rok
Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie czynników związanych ze specyficznym uzależnieniem od Internetu. W szczególności w kontekście funkcjonowania poznawczego osób nałogowo korzystających z portali społecznościowych, w szczególności Facebooka, oraz gier komputerowych.


„Wykluczenie społeczne i samokontrola, a problemowy i patologiczny hazard. Badanie mechanizmów psychologicznych”.

Realizator: SWPS Uniwersytet Humanistospołeczny
Termin zakończenia: 2018 rok
Cel badania: Pogłębienie wiedzy o psychologicznych mechanizmach hazardu problemowego i patologicznego, poprzez zbadanie związków między wykluczeniem społecznym i samokontrolą a zaangażowaniem w hazard.


„Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w okresie adolescencji i wczesne dorosłości z uwzględnieniem różnic płciowych”.

Realizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
Termin zakończenia: 2017-2018
Cel badania: Diagnoza i określenie czynników ryzyka uzależnienia od Internetu wśród adolescentów i młodych dorosłych zamieszkujących Kraków i Katowice, na różnych etapach edukacji. W ramach projektu adaptacji poddano narzędzia badawcze: Skali Inicjowania kontaktów kwestionariusz kompetencji interpersonalnych (ICQ) oraz kwestionariusz poczucia samotności (UCLA III).


„Zjawisko lifestreamingu jako droga do poszukiwania i konstruowania tożsamości młodych osób. Statusy tożsamościowe i style tożsamości młodych osób a nadmierne korzystanie z sieci społecznosciowych”.

Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Termin realizacji: 2017-2018
Cel badania: Diagnoza i opis zjawiska lifestreamingu (w tym m.in. opis profili społeczno-demograficznych młodzieży w wieku 16-20 lat nadmiernie korzystających z urządzeń mobilnych, użytkujących zwłaszcza dwie lub większą liczbę sieci społecznościowych) oraz diagnoza statusów i stylów tożsamości badanej młodzieży i analiza związków między nimi a nadmiernym użytkowaniem sieci społecznościowych.


„Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych przez młodzież szkół podstawowych”.

Realizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin realizacji: 2018 rok
Cel badania: Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania uczniów szkół podstawowych z mediów cyfrowych oraz opis zjawiska na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na losowej próbie uczniów szkół podstawowych.


„Nastolatki w sieci hazardu. Pogłębiona analiza zjawiska hazardu online z perspektywy grających nastolatków, jako grupy szczególnie narażonej na zagrożenia będące jego skutkiem”.

Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
Termin realizacji: 2017 rok
Cel badania: Pogłębienie wiedzy w zakresie przyczyn i uwarunkowań uzależnienia młodzieży od hazardu online oraz analiza tego zjawiska z perspektywy grających nastolatków, jako grupy szczególnie narażonej na zagrożenia będące skutkiem uprawiania gier na pieniądze w internecie.


„Neuronalne korelaty empatii u osób uzależnionych od portali społecznościowych”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2017 rok
Cel badania: Pogłębienie wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników zwiazanych z uzależnieniem od portali społecznościowych w szczególności Facebooka.


„Zmiana struktury pacjentów leczonych w Ośrodkach Leczenia Uzależnień w latach 2008 -2017 – w odniesieniu do uzależnień behawioralnych – implikacje demograficzne, diagnostyczne, kliniczne i terapeutyczne”.

Realizator: Konsorcjum: Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Prześledzenie zmian demograficznych, diagnostycznych, klinicznych i terapeutycznych w grupie pacjentów 10 ośrodków leczenia uzależnień dla ustalenia i wytyczenia dalszego rozwoju lecznictwa odwykowego w zakresie programów opieki i terapii patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami, ich bliskich i rodzin.


„Proces terapeutyczny i jego stymulatory w doświadczeniach osób uzależnionych od hazardu”.

Realizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Wskazanie stymulatorów procesu terapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia roli struktury grupy terapeutycznej w procesie leczenia hazardzistów w świetle doświadczeń badanych osób.


„Neuronalne korelaty uzależnienia od portali społecznościowych w zakresie kontroli poznawczej”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Pogłębienie wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uzależnieniem od portali społecznościowych na przykładzie FB, w szczególności związanych z neuronalnymi korelatami tego nałogu w kontekście funkcjonowania kontroli poznawczej.


„Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Pokazanie problemu uzależnienia od portali społecznościowych wśród osób młodych w Polsce z uwzględnieniem związków z problemami psychologicznymi.


„Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Oszacowanie nasilenia zjawiska problemowego i patologicznego grania hazardowego wśród osób skazanych, jako przyczyny pośredniej lub bezpośredniej popełniania czynów  karalnych oraz współwystępowania tych zjawisk wraz z uzależnieniami chemicznymi.


Analiza funkcjonowania pamięci roboczej u osób uzależnionych od Internetu”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uogólnionym uzależnieniem od Internetu, a w szczególności z funkcjonowaniem pamięci roboczej. Wyniki przyczynią się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu w kontekście pamięci roboczej. W szczególności do wskazania obszarów deficytowych, które mogą wymagać podjęcia działań korekcyjnych w obszarze terapii osób korzystających w sposób patologiczny z sieci. Ponadto badania mogą przyczynić się do wyjaśnienia odmiennych rezultatów w dotychczasowych i wskazania nowych obszarów do naukowej eksploracji.


„Hazard w życiu seniorów”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2016-2017
Cel badania: Badanie umożliwi poznanie w jaki sposób przebiega rozwój aktywności hazardowej wśród osób starszych a także jakie czynniki są powiązane z rozwojem problemowego/ patologicznego grania hazardowego u osób starszych w Polsce. Badania  realizaowane we wspópracy międzynarodowej, brały w nim również udział populacje seniorów uprawiających hazard z Francji.


„Adaptacja i walidacja narzędzia do pomiaru stopnia zagrożenia problematycznym używaniem telefonu komórkowego przez młodzież”.

Realizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
Termin realizacji: 2016
Cel badania:  Narzędzie przesiewowe o potwierdzonej wartości psychometrycznej – polska adaptacja skali MPPUS, a także wstępna ocena nadużywania telefonów komórkowych przez młodzież szkolną w skali województwa śląskiego oraz określenie skali zagrożenia młodzieży fonoholizmem.


„Adaptacja i walidacja czterech testów przesiewowych zaburzeń hazardowych – badania pilotażowe.”

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2016
Cel badania: Zaadaptowanie do warunków polskich czterech testów przesiewowych i instrukcji ich stosowania (The South Oaks Gambling Screen, Lie/Bet Questionnaire; Canadian Problem Gambling Index, Early Intervention Gambling HealthTest).


„Adaptacja narzędzi do pomiaru stopnia zagrożenia problemowym korzystaniem z komputera/ Internetu i graniem w gry online”.

Realizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Adaptacja trzech kwestionariuszy służących do pomiaru problemowego użytkowania Internetu i grania w gry on-line a także ocena motywacji do grania.


„Badania relacji pomiędzy hazardem problemowym a bezdomnością”.

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Poznanie skali zjawiska problemowego i patologicznego hazardu wśród klientów schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych w Warszawie oraz poznanie ich potrzeb.


„Specyfika funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu oraz osób uzależnionych od gier komputerowych”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uzależnieniem od Internetu i uzależnieniem od gier komputerowych a w szczególności z funkcjonowanie poznawczym a także sprawdzenie czy deficyty w zakresie kontroli poznawczej mają charakter uogólniony  czy występują jedynie w kontakcie z internetem czy grami.


„Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego – wybrane uwarunkowania psychospołeczne”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Poszukiwanie psychospołecznych uwarunkowań ryzyka uzależnienia od seksu internetowego wśród studentów.


„Psychospołeczne czynniki problemów behawioralnych u młodzieży w wieku 17-19 lat. Badania podłużne – kontynuacja”.

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Pogłębienie wiedzy w zakresie zagadnień zagadnień kluczowych z perspektywy planowania i wdrażania skutecznych strategii/ programów profilaktyki zaburzeń behawioralnych. Przedmiotem badania były mechanizmy i czynniki zwiększające ryzyko powstawania i rozwoju problemów behawioralnych u młodzieży, a także czynniki chroniące przed rozwojem tych problemów.


„Współwystępowanie uzależnienia od hazardu z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – społeczne predyktory zjawiska, potrzeby pacjentów i możliwość ich zaspokojenia w ramach lecznictwa”.

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Diagnoza zagadnienia współwystępowania hazardu z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, w tym m.in. analiza wpływu jednego uzależnienia na wsytąpienie drugiego, identyfikacja momentów przełomowych w życiu mogących przyczynić się do powstawania uzależnienia.


„Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń związanych z używaniem nowych mediów oraz hazardu u gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnością wzrokową z placówek specjalnych”.

Realizator: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Ocena wiedzy, postaw i zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnych mediów oraz hazardu u niewidomych i słabowidzących gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do placówek specjalnych.


„Percepcja bodźców mownych i muzycznych z zaburzoną strukturą syntaktyczną u osób uzależnionych od hazardu”.

Realizator: Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Ocena czy osoby uzależnione mają odmienną od osób zdrowych odpowiedź fizjologiczną na bodźce mowne i muzyczne z zaburzoną syntaktyką.


„Charakterystyka zjawiska hazardu i patologicznego używania Internetu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Realizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin realizacji: 2015-2016
Cel badania: Charakterystyka zjawiska hazardu i patologicznego używania Internetu oraz próba oszacowania odsetka młodzieży w wieku 13-19 lat wykazującej symptomy badanych nałogów behawioralnych.


„Podmiotowe i środowiskowe czynniki ryzyka rozwoju siecioholizmu u młodzieży”.

Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Termin realizacji: 2015
Cel badania: Poznanie czynników ryzyka nadmiernego angażowania się młodzieży w wieku 16-19 lat w używanie Internetu.


„Identyfikacja markerów neurofizjologicznych oraz neuropsychologicznych u osób z hazardem patologicznym oraz u osób uzależnionych od opioidów”.

Realizator: Stowarzyszenie  Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
Termin realizacji: 2014-2015
Cel badania: Znalezienie markerów psychofizjologicznych, neurofizjologicznych, neuropsychologicznych związanych z uzależnieniem w celu poznania mechanizmów dotyczących uzależnień oraz oceny przebiegu leczenia.


„Konstrukcja i walidacja narzędzia kwestionariuszowego do pomiaru rozpowszechnienia hazardu problemowego i patologicznego (w tym online) wśród adolescentów oraz podręcznika metodycznego do jego stosowania”.

Realizator: Instytut Medycyny Pracy prof. dra J. Nofera
Termin realizacji: 2014-2015
Cel badania: konstrukcja i walidacja nowego narzędzia do pomiaru rozpowszechnienia hazardu (w tym on-line) wśród młodzieży w wieku 13-18 lat tj. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Impulsywność i skłonność do ryzyka a podejmowanie zachowań związanych z hazardem wśród adolescentów”.

Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2014-2015
Cel badania: Sprawdzenie czy impulsywność oraz skłonność do ryzyka w grupie adolescentów są istotnymi predykatorami podejmowania zachowań związanych z hazardem i e-hazardem.


„Wpływ biofeedbacku na funkcje psychomotoryczne u osób uzależnionych od hazardu”.

Realizator: Stowarzyszenie  Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
Termin realizacji: 2014-2015
Cel badania: Zbadanie wpływu metody Bio-feedback HRV zastosowanej u osób uzależnionych behawioralnie od hazardu patologicznego oraz u osób uzależnionych chemicznie od opioidów.


„Dostępność leczenia dla problemowych i patologicznych hazardzistów w Warszawie”.

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2014-2015
Cel badania: Ocena dostępności leczenia dla problemowych i patologicznych hazardzistów w Warszawie.


„Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem”.

Realizator: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie NATANAELUM
Termin realizacji:  2013-2014
Cel badania: Opracowanie baterii wystandaryzowanych metod diagnostycznych służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z graniem hazardowym wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.


„Badania przydatności ligandów metabotropowych receptorów glutaminianergicznych w hamowaniu zachowań przypominających hazard w zwierzęcym modelu patologicznego hazardu”.

Realizator: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
Termin realizacji: 2013-2014
Cel badania: Wykonanie doświadczeń dotyczących optymalizacji testu instrumentalnego służącego do badania patologicznego hazardu u szczurów laboratoryjnych, zbadanie efektów memantyny antagonisty glutaminianergicznych receptorów NMDA, zbadanie efektów antagonisty metabotropowych receptorów mGluR5, zbadanie efektów agonisty metabotropowych receptorów mGluR2/3, które wykazują efekty hamowania uzależnienia, mogą hamować patologiczny hazard , co wskazywałoby nową  drogę farmakoterapii tego uzależnienia.


„Osobowościowe uwarunkowania nadmiernego korzystania z sieci społecznościowych wśród adolescentów”.

Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Termin realizacji: 2013-2014
Cel badania: Ocena zjawiska patologicznego użytkowania portali społecznościowych przez adolescentów oraz stworzenie charakterystyki psychologicznej adolescenta znajdującego się w grupie ryzyka uzależnienia od portali społecznościowych.


„Przeprowadzenie badań naukowych (jakościowych i ilościowych) dotyczących zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi (od Internetu, gier internetowych, w tym e-hazardu, zakupów dokonywanych w sieci) służących konstrukcji testu do opisu stopnia zagrożenia uzależnieniami oraz definicji kierunków działań profilaktycznych do wdrożenia przez pedagogów i psychologów szkolnych”.

Realizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych
Termin realizacji: 2013-2014
Cel badania: Oszacowanie skali zjawiska zagrożenia e-uzależnieniami młodzieży szkolnej oraz opracowanie kwestionariusza do jego diagnozy.


„Samokontrola a problemowy i patologiczny hazard. Metody zwiększania kontroli zachowań”.

Realizator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Termin realizacji: 2013-2014
Cel badania: pogłębienie wiedzy o psychologicznych mechanizmach hazardu problemowego i patologicznego w ramach modelu impulsywnej regulacji zachowania oraz zasobowego modelu samokontroli.


„Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12-19 lat”.

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2013-2014
Cel badania: Pogłębienie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z angażowaniem się młodzieży w: hazard, nadużywanie internetu, kompulsywne zakupy.


„Opracowanie i walidacja narzędzi do screeningu i diagnozy uzależnienia od Internetu”.

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2012-2013
Cel badania: Adaptacja zagranicznych kwestionariuszy służących diagnozie uzależnienia od Internetu i opracowanie polskich wersji narzędzi diagnostycznych.


„Hazard wśród młodzieży – konstrukcja i walidacja narzędzi diagnostycznych i przesiewowych”.

Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Termin realizacji: 2012-2013
Cel badania: Adaptacja kulturowa wybranych narzędzi do screeningu i diagnozy patologicznego hazardu wśród młodzieży szkolnej oraz ich walidacja.


,,Opracowanie narzędzi do oceny wielkości skutków i kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego oraz ocena wielkości tych skutków i kosztów dla osób uzależnionych na podstawie badań ankietowych (koszty indywidualne)”.

Realizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin realizacji: 2012-2013
Cel badania: skonstruowanie narzędzia do oceny wielkości niektórych skutków i kosztów uzależnień od hazardu i jego walidacja.


,,Dokonanie przeglądu aktualnego stanu światowej wiedzy naukowej dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego”. 

Realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Termin realizacji: 2012 rok
Cel badania: Analiza literatury ze wskazaniem metod badawczych w zakresie rozpowszechniania i identyfikacji czynników ryzyka uzależnień behawioralnych, podsumowanie podstaw teoretycznych uzależnień behawioralnych, wskazanie naukowo potwierdzonych tzw. najlepszych praktyk w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych, wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego projektu.


Opracowanie narzędzi do oceny wielkości skutków i kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego oraz ocena wielkości tych skutków i kosztów dla osób uzależnionych na podstawie badań ankietowych (koszty indywidualne)

Realizacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Data: 2012-2013
Cel badania: Skonstruowanie narzędzia do oceny wielkości niektórych skutków i kosztów uzależnień od hazardu i jego walidacja.


,,Dokonanie przeglądu aktualnego stanu światowej wiedzy naukowej dotyczącej metod oceny wielkości skutków i kosztów uzależnień od hazardu problemowego i patologicznego”.

Realizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Termin realizacji: 2012 rok
Cel badania: Zebranie i analiza dostępnej literatury w zakresie estymacji wielkości skutków społecznych i finansowych uzależnienia od hazardu.


„Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych”.

Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
Termin realizacji: 2011-2012
Cel badania: Oszacowanie rozpowszechniania rożnych form hazardu i innych uzależnień behawioralnych w populacji ogólnopolskiej oraz zidentyfikowanie czynników chroniących i czynników ryzyka tych uzależnień.


„Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego w Polsce”.

Realizator: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum
Termin realizacji: 2011 rok
Cel badania: W ramach projektu o charakterze ogólnopolskim opracowany został raport zawierający wykaz placówek świadczących pomoc osobom z uzależnieniami behawioralnymi