Skip to main content

Korzystanie z mediów społecznościowych i gier wideo – raport ESPAD

W ramach międzynarodowego projektu „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) wiosną 2019 r. przeprowadzono kolejną edycję badania ankietowego europejskiej młodzieży. Zrealizowano je w dwóch grupach wiekowych: uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek 17-18 lat). Oprócz pytań dotyczących alkoholu, substancji psychoaktywnych i tytoniu, zapytano także o media społecznościowe i gry wideo.

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące korzystania z mediów społecznościowych takich, jak Twitter, Facebook czy Skype oraz grania w gry na urządzeniach elektronicznych (komputer, smartfon, konsola gier wideo).

Korzystanie z mediów społecznościowych w ciągu dnia

W młodszej grupie badanych, w ciągu tygodnia szkolnego (poniedziałek-piątek) najwięcej osób korzysta z mediów społecznościowych mniej niż 2 godziny dziennie. Co trzecia osoba przeznacza na tę aktywność około 2-3 godziny dziennie (30,1%), z kolei co piąty uczeń około 4-5 godzin (20,2%).

W weekendy uczniowie podzielili się na dwie grupy – część z nich korzysta z mediów społecznościowych ponad 6 godzin dziennie (26,4%), pozostali ankietowani, którzy w ogóle korzystają, zaznaczyli przedział czasowy ok. 2-3 godzin (24,6%).

W przypadku starszej grupy uczniów, w typowym dniu roboczym, największy odsetek poświęca na korzystanie z mediów społecznościowych około  2-3 godzin dziennie (33,7%). Nieco mniej spędza na tej aktywności 4-5 godzin dziennie (20,4%).

W trakcie weekendu dominuje korzystanie z mediów społecznościowych 2-3 godziny dziennie (27,2%), około 4-5 godzin dziennie (25,7%) lub 6 godzin lub więcej (25,2%).

Jak wskazują autorzy badania „większa ilość czasu wolnego w weekend wydaje się sprzyjać dłuższemu korzystaniu z mediów społecznościowych, zwłaszcza w przypadku gimnazjalistów”.

Symptomy nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych

Uczniów pytano o trzy kwestie w kontekście „bycia” na Facebooku, Twitterze czy komunikatorze Skype.

Po pierwsze, mieli wskazać własną ocenę na temat czasu spędzanego w mediach społecznościowych, a konkretnie ocenić przekonanie, że spędza się go za dużo. Po drugie ocenić, czy towarzyszy im zły humor w razie braku możliwości korzystania z mediów i – po trzecie – ocenić przekonanie rodziców, że spędzają w mediach za dużo czasu.

44 proc. uczniów z młodszej grupy oceniło, że spędza w mediach za dużo czasu, a tylko nieco mniej (40,9% ) wskazało, że jest tak również według ich rodziców. Niemal co szósty uczeń zaznaczył, że ma zły humor w przypadku braku dostępu do mediów (17,4%).

Odpowiedzi w grupie starszych uczniów rozłożyły się podobnie. Analogicznie odsetki wynoszą 46,4 proc., 35,9 proc. oraz 13,4 proc.

Gry na urządzeniach elektronicznych

Uczniów zapytano również o liczbę dni w tygodniu spędzanych na graniu oraz o przeciętny czas dziennie przeznaczany na gry.

W obu grupach wiekowych przeważali uczniowie, którzy w ogóle nie korzystali z gier na urządzeniach elektronicznych. Wśród gimnazjalistów stanowili oni 29,8 proc., zaś wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 35,3 proc.

Przez cały tydzień (poniedziałek-niedziela) gra co piaty gimnazjalista (20,1%) oraz rzadziej niż co szósty uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (15%).

W tygodniu młodsi uczniowie grają 2-3 godziny dziennie (20,0%), niemal co 6 uczeń – ok. pół godziny (17,2%). W weekend czas przeznaczony na gry to około 2-3 godziny (19,5%).W starszej grupie, w typowym dniu roboczym, największy odsetek graczy poświęca na grę 2-3 godziny dziennie (17,7%) lub co najwyżej pół godziny dziennie (17,1%). W trakcie weekendu dominuje korzystanie z gier 2-3 godziny dziennie (16,3%).

Symptomy nadmiernego korzystania z gier

Podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych uczniów poproszono o analizę trzech aspektów.

Wśród młodszych uczniów 21,7 proc. jest zdania, że ich rodzice uważają, że poświęcają na tę aktywność za dużo czasu. Jednak 17,1 proc. twierdzi, że spędza go za dużo. 9 proc. badanych ma zły humor, jeśli nie ma dostępu do gier.

W starszej grupie odsetki są niższe, 14 proc. uczniów uważa, że spędza za dużo czasu na graniu, takiego zdania jest 16,5 proc. ich rodziców, a 6 proc. uczniów ma zły humor, gdy nie może grać.

Źródło:

Janusz Sierosławski, „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.„, Warszawa 2020.
Badanie sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fot. Thomas Park, Unsplash.com