Skip to main content

Profilaktyka w szkołach nt. uzależnień behawioralnych – trwają zgłoszenia

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” do końca 2019 roku realizuje działania profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Zajęcia są organizowane na terenie szkoły zgłaszającej chęć udziału w programie.  

Celem projektu „Kliknij życie II” jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa nt. uzależnień behawioralnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników prozdrowotnych i ograniczanie czynników ryzyka.

Odbiorcami programu są:

– dzieci i młodzież – zajęcia dla uczniów będą zajęciami obowiązkowymi, dla osób obecnych w szkole w dniu odbywania się zajęć.

– osoby dorosłe posiadający status rodzica, opiekuna, nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga – udział w zajęciach powinien być potwierdzony poprzez deklarację tj. wpisanie się na listę.

W ramach programu prowadzone są:

– warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży;
– zajęcia informacyjno – edukacyjne dla rodziców i opiekunów;

– zajęcia informacyjno – edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów.

Wszystkie działania prowadzone w ramach programu są nieodpłatne.

W celu zgłoszenia placówki szkolnej do programu należy skontaktować się z sekretariatem Stowarzyszenia KARAN lub koordynatorem programu pod numerem tel.: 22 618 65 97

Więcej informacji: www.karan.pl w zakładce „realizowane programy”

Kontakt:

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.