Skip to main content

Leczenie uzależnień w czasie epidemii – zasady postępowania zgodnie z wytycznymi MZ

Poniżej zawarte są zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2, które zostały wydane przez Ministerstwo Zdrowia 4 listopada 2020 r.

I. Zasady organizacji pracy bezpośredniej w ambulatorium
Kierownik placówki zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich procedur pracy placówki pod kątem ich zgodności z bieżącymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz publikowanych na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych.

Poniższe rekomendacje sformułowano na dzień 19 października 2020 roku:
1. Placówka powinna podjąć starania, aby pacjenci byli umawiani na konkretne godziny, tak, aby pacjenci nie przebywali w tym samym czasie w poczekalni. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, osoby oczekujące na wizytę powinny zostać poinformowane o konieczności
zachowania 2 m dystansu od innych osób. Pacjenci wchodzący do Poradni powinni korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczka, szalik/chusta).;
2. Należy usunąć z poczekalni wszystkie zbędne przedmioty, których nie da się zdezynfekować, np. ulotki, prasę itp.;
3. Należy zapewnić pacjentom możliwość dezynfekcji rąk poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w poczekalni środka do dezynfekcji;
4. Pacjent po wejściu do placówki:
a) powinien umyć/zdezynfekować ręce,
b) po wyrażeniu zgody może mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym,
c) złożyć pisemne oświadczenie:
● o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku (pacjent, w przypadku wystąpienia wymienionych objawów nie powinien wchodzić na teren placówki),
● o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobami o potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,
● że nie przebywa w izolacji domowej lub kwarantannie.

Uwaga! W przypadku pacjenta, u którego występuje podwyższone ryzyko stwierdzone na podstawie wywiadu, możliwe jest udzielanie świadczeń zdalnie.

5. Po wizycie każdego pacjenta należy wywietrzyć i zdezynfekować dotykane przedmioty i powierzchnie w gabinecie.
6. Personel zobowiązany jest do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, które dotykane są przez pacjentów oraz pracowników placówki.
7. Wszystkie zużyte materiały ochrony osobistej należy utylizować jako odpady medyczne.
8. W gabinecie należy zachować co najmniej dwumetrową odległość pomiędzy osobami.

Uwaga! Rekomendujemy prowadzenie rozmów indywidualnych w salach do terapii grupowej, gdzie można zachować większy dystans fizyczny. W trakcie sesji nie przekazujemy sobie nawzajem żadnych dokumentów, długopisów i innych przedmiotów.

9. Wszystkie dodatkowe działania należy udokumentować w dokumentacji medycznej pacjenta.

II. Zasady prowadzenia oddziału dziennego:
W przypadku, prowadzenia zajęć dla pacjentów w ramach oddziału dziennego, rekomenduje się następujące zasady postępowania:
1. Wszystkie powyżej opisane zasady organizacji pracy bezpośredniej powinny mieć zastosowanie każdego dnia leczenia na oddziale dziennym.
2. Zapewnienie możliwości zachowania bezpiecznego dystansu w grupie pacjentów (co najmniej 2 m pomiędzy osobami);

Uwaga! Powyższe może wymagać znacznie większej sali do zajęć grupowych niż dotychczas lub podzielenia uczestników na mniejsze grupy.

3. Należy zapewnić możliwość korzystania z oddzielnego wejścia przeznaczonego tylko dla pacjentów tego oddziału.
4. Należy zapewnić możliwość korzystania przez pacjentów oddziału dziennego z oddzielnej toalety.
5. Należy zapewnić możliwość korzystania przez pacjentów z należnego posiłku w sposób bezpieczny (np. jednorazowe zestawy naczyń i sztućców);
6. Na każdej przerwie w zajęciach pomieszczenie, w którym przebywają pacjenci powinno być starannie wietrzone i możliwie dokładnie dezynfekowane.

III. Zasady prowadzenia oddziału całodobowego:
1. Wszystkie powyżej opisane zasady organizacji pracy bezpośredniej powinny być stosowane każdego dnia podczas pobytu pacjenta w placówce;
2. Przyjmowanie nowych pacjentów:
Przed przyjęciem pacjenta do placówki zaleca się przeprowadzenie podczas rozmowy telefonicznej wstępnego wywiadu epidemicznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W przypadku wykluczenia zagrożenia epidemicznego należy umówić pacjenta na przyjęcie do placówki na konkretny dzień i godzinę. Podczas kwalifikacji do leczenia w placówce należy ocenić stan kliniczny pacjenta, a dane z wywiadu epidemicznego powinny być potwierdzone przez pacjenta. W przypadku wykluczenia zagrożenia epidemicznego pacjent może zostać przyjęty na leczenie. W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy skontaktować się z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z zaleceniami.

Uwaga! Rekomenduje się, aby placówki wyodrębniły oddzielne pomieszczenie, w którym mogą przebywać pacjenci z objawami mogącymi sugerować zakażenie SARS-CoV-2 do momentu zdiagnozowania i podjęcia kolejnych czynności medycznych.

3. Na podstawie bieżących danych oraz aktualnych zaleceń i informacji MZ i GIS dotyczących sytuacji epidemiologicznej, kierownik placówki powinien określać maksymalną liczbę pacjentów i personelu, którzy mogą przebywać na terenie placówki z zachowaniem bezpiecznego odstępu tj. co najmniej 2 metry.

Uwaga! Może to wymagać znacznie większej sali do zajęć grupowych niż dotychczas lub podzielenia uczestników na mniejsze grupy, wydzielenia dodatkowych pomieszczeń lub ostatecznie zmniejszenie liczby pacjentów w placówce.

4. Należy umożliwić pacjentom kontaktowanie się z bliskimi i ważnymi osobami poprzez systemy teleinformatyczne.
5. Kierownik placówki może zadecydować, biorąc pod uwagę aktualne wytyczne MZ i GIS, o możliwości odwiedzin osób z zewnątrz oraz opuszczaniu oddziału przez pacjentów. Zasada ta dotyczy także mitingów grup samopomocowych.
6. Odwiedziny powinny odbywać się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia w wyznaczonym przez ośrodek miejscu. Dotykane przedmioty i powierzchnie w pomieszczeniu powinny być zdezynfekowane przed oraz po każdych odwiedzinach. Podczas odwiedzin należy stosować aktualne zalecenia MZ i GIS.
7. Należy zapewnić wydawanie posiłków w sposób bezpieczny (dla mniejszych grup oraz z zachowaniem właściwego dystansu; personel bezwzględnie powinien stosować środki ochrony osobistej).
8. W każdej przerwie w trakcie zajęć pomieszczenie, w którym prowadzone były zajęcia powinno być starannie wietrzone, a dotykane przedmioty i powierzchnie powinny być przemywane lub dezynfekowane.
9. Należy wydzielić strefę izolacyjną dla pacjentów, u których stan kliniczny może wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia takiego ryzyka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, albo najbliższym oddziałem zakaźnym i postępować wg wskazań lekarza.

Oprac. na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia