Skip to main content

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN

W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii, informuje, co następuje:

KBPN podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 13 marca br. w sprawie akceptacji realizacji oddziaływań indywidualnych w formie teleporad lub z użyciem komunikatorów internetowych;

  1. od dnia 17 kwietnia br. Krajowe Biuro akceptuje także prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka lub innych za pomocą komunikatorów internetowych, w szczególności w odniesieniu do grup, które rozpoczęły pracę w standardowych warunkach przed epidemią COVID 19 i kontynuować będą rozpoczęte oddziaływania;
  2. dopuszcza się realizację szkoleń za pośrednictwem platform internetowych, jednak zmiany w sposobach realizacji szkoleń i treningów wymagają szczegółowego przedstawienia propozycji szkolenia i uzyskania wcześniejszej akceptacji KBPN;
  3. realizację zadań z zakresu profilaktyki w środowisku szkolnym można kontynuować lub rozpocząć po przywróceniu przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach;
  4. terminy składania sprawozdań określone w umowach zostają zachowane, tym samym anulowana jest wcześniejsza informacja z dnia 22.03.2020 roku w sprawie przesunięcia terminów składania sprawozdawczości;
  5. wszelkie zmiany w harmonogramach i zakresach realizowanych zadań wymagać będą umieszczenia w systemie Trimtab w formie wniosków o zmiany;
  6. od Zleceniobiorców wymaga się rzetelnej analizy posiadanych zasobów i możliwości przeprowadzenia projektów w zmienionych warunkach, aby nie wpływały one na obniżenie jakości realizowanych zadań oraz, aby spełniały przepisy BHP w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy;
  7. w sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem należy kierować zapytania pocztą elektroniczną do kierowników właściwych komórek organizacyjnych.

Zmiany dotyczące punktu 1 i 2 nie wymagają wcześniejszej akceptacji KBPN, jednak na etapie składania sprawozdania merytorycznego za I półrocze wymagane będzie wykazanie liczby godzin danego działania ze wskazaniem formy jego realizacji.

Oprac. na podstawie informacji KBPN.