Skip to main content

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN w pierwszym półroczu 2020 r.

W związku z dalszymi wątpliwościami zgłaszanymi do KBPN dotyczącymi realizacji umów, a wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii, Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wyjaśnia:
1. Zmiany w realizacji umowy należy zgłaszać w terminach zgodnych z postanowieniami umowy.   W przypadkach, gdy zachowanie tych terminów nie jest możliwe w związku ze stanem epidemii Zleceniobiorca może przedłożyć wniosek o dokonanie zmiany w terminie krótszym niż 15 dni wskazanych w umowie, według poniższych zaleceń:
a) propozycja zmian powinna być przesłana przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy lub reprezentującą zleceniobiorcę, w celu uzyskania akceptacji KBPN. Prośbę o zmianę należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, do właściwej komórki organizacyjnej sprawującej nadzór nad realizacją umowy (profilaktyka@kbpn.gov.plleczenie@kbpn.gov.plhazard@kbpn.gov.plnfpp@kbpn.gov.pl ),b) informacja o planowanych zmianach powinna zawierać wszelkie dane umożliwiające identyfikację i weryfikację projektu, tj. nazwę, adres zleceniobiorcy, numer umowy, której zmiany dotyczą wraz ze wskazaniem nazw konkretnych działań merytorycznych, administracyjnych lub rzeczowych, które ulegają zmianie, zaktualizowany harmonogram, daty wprowadzenia zmian oraz uzasadnienie proponowanych zmian,

c) ewentualne kolejne propozycje zmian w realizacji umowy należy sporządzać w sposób narastający, tj. uwzględniający poprzednio wnioskowane zmiany, które uzyskały akceptację KBPN,

d) wszelkie zmiany  dotyczące realizowanego zadania, w tym wynikające ze stanu epidemii,  za pierwsze półrocze 2020 roku, można zgłaszać w terminie do 30 czerwca; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane,

e) najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. zleceniobiorca składa w systemie TRIMTAB jeden ostateczny wniosek zawierający wszystkie zmiany zaakceptowane wcześniej przez KBPN,

f) na podstawie złożonych w systemie TRIMTAB wniosków o dokonanie zmian w umowie KBPN przygotuje aneksy do umów.

2. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie może dotrzymać terminu złożenia sprawozdania za I półrocze wskazanego w umowie, zobowiązany jest przesłać do pracownika KBPN obsługującego jego umowę wniosek o przedłużenie tego terminu wraz z wyjaśnieniem przyczyn niemożności jego dochowania.

3. KBPN zwalania zleceniobiorców z obowiązku dostarczenia sprawozdań za I półrocze w formie pisemnej po uzyskaniu akceptacji w systemie TRIMTAB

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem należy kierować zapytania pocztą elektroniczną do kierowników właściwych komórek organizacyjnych.