Skip to main content

„Kliknij życie II” – program profilaktyki uzależnień behawioralnych

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”, w ramach projektu „Kliknij życie II”, realizuje działania mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników prozdrowotnych i ograniczanie czynników ryzyka. Wszystkie działania prowadzone w ramach programu są nieodpłatne.

„Kliknij życie II” to realizacja profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Zajęcia są nieodpłatne i są organizowane na terenie szkoły.

Odbiorcami programu są:

  • dzieci i młodzież
  •  osoby dorosłe posiadające status rodzica, opiekuna, nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga

W ramach programu prowadzone są:

  • Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • Zajęcia informacyjno – edukacyjne dla rodziców i opiekunów
  • Zajęcia informacyjno – edukacyjne dla nauczycieli i pedagogów

Działania są prowadzone od stycznia 2019 do końca grudnia 2019 na terenie zgłaszającej się placówki.

W celu zgłoszenia placówki szkolnej do programu należy skontaktować się z sekretariatem Stowarzyszenia KARAN lub koordynatorem programu pod numerem tel: 22 618 65 97.

Kontakt:
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

Więcej informacji: www.karan.pl

Program realizowany zgodnie z umową nr 47/HB/2019 z dnia 02.01.2019r. jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.