Skip to main content

Profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – szkolenie

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
Trzydniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-
psychologicznych, które odbędzie się w następującym terminie:
 20-22.04.2022r.
 18-20.05.2022r.
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (miejsce szkolenia: Toruń, ul. Jęczmienna 10/7) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby w pełni zaszczepione, o czym należy poinformować w treści maila wraz z przesyłanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem.
UWAGA!
Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.
Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.
Plan szkolenia
I dzień:
8.30 – 9.15
– Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu
problemowego i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń
9:15 – 10:00 – Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń
10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa
10:15 – 12:45 – Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej. Wskazania dla profilaktyki hazardu
(przerwa w trakcie warsztatu od 11.15-11.30) – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń
12:45 – 13:45 – Przerwa obiadowa
13:45 – 14:30- Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)
II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka – TPPU Toruń
8.30 – 9.15 – Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.15 – 10.00 – Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących
10.00 – 10.15 – Przerwa kawowa
10.15 – 11.00 – Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze
11.00 – 12.15 – Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje (przerwa kawowa w czasie warsztatu)
12.15 – 13.15 – Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
14.00 – 14.45 – Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)
14.45 – 15.30 – Aspekty prawne, odpowiedzialność karna
III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń
8.30 – 9.15 – Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10
9.15 – 10.00 – Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii
10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę
10.15 – 11.00 – Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany
11.00 – 11.45 – Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli
11.45 – 13.00 – Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)
13.00 – 13.45 – Przerwa na obiad
13.45 – 14.45 – Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian
14.45 – 15.30 – Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
profilaktyka@tppu.org
Zgłoszenie należy przysłać do 11 kwietnia 2022r. (decyduje kolejność zgłoszeń)
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk – profilaktyka@tppu.org lub nr tel. 608084261
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Oprac. na podstawie informacji organizatora.